MT - Thời gian: từ 2/08/2017 - 20/09/2017 Thứ tư, 27/01/2021 - 07:38:53

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 2 - Năm 2017

Khoa Môi trường thông báo Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 như sau:

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

ĐỢT 2 - NĂM 2017 (Từ 7/8/17 đến 16/9/17)

 

Ngày tháng

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Từ 1/8/16

đến 5/8/16

- Liên hệ địa điểm thực tập (nếu cần)

- Lập danh sách sinh viên đi TT, phân công GV theo dõi TT

- Họp sinh viên, làm các Quyết định

Khoa  + P. Đào tạo ĐH & sau ĐH

Từ 7/8/17

đến 12/8/17

(Tuần 1)

- Nhận giáo viên quản lý, sinh viên đến địa điểm thực tập

- Sinh viên vào website:hpu.edu.vn/Khoa-Bộ môn/Khoa Môi trường/Thông báođể download đề cương TTTN, các quy định và quy cách trình bày báo cáo

- Mọi sai sót về tên SV, đơn vị TT; thay đổi địa điểm TT,…sinh viên phải báo cho giáo vụ Khoa để chỉnh sửa kịp thời.

Khoa + P. Đào tạo ĐH & sau ĐH + P. KHTC + Ban CTSV + Sinh viên

Từ 14/8/17

đến 19/8/17

(Tuần 2)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV phụ trách phối hợp với các đơn vị theo dõi, kiểm tra tình hình thực tập của sinh viên

Khoa + Sinh viên

Từ 21/8/17

đến 26/8/17

(Tuần 3)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV phụ trách kiểm tra và báo cáo tình hình thực tập của sinh viên với Khoa, Khoa tổng kết báo cáo gửi Nhà trường.

Khoa + Sinh viên+ P. Đào tạo ĐH & sau ĐH

Từ 28/8/17

đến 2/9/17

(Tuần 4)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV kiểm tra tình hình thực tập của SV

Khoa + Sinh viên

Từ 4/9/17

đến 9/9/17

(Tuần 5)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- GV kiểm tra tình hình thực tập của SV

- Sinh viên xem thông báo của P. Đào tạo tại website trường về:

+ Điều kiện làm tốt nghiệp

+ Kế hoạch thi, làm khóa luận

Khoa + Sinh viên + P. Đào tạo ĐH & sau ĐH

Từ 11/9/17

đến 16/9/17(Tuần 6)

- SV thực tập tốt nghiệp theo đề cương

- SV hoàn chỉnh Báo cáo TT (Nhận xét của đơn vị thực tập, trình GV phụ trách ký duyệt)

Khoa + Sinh viên

Từ 18/9/17

đến 23/9/17

(Tuần 7 - dự trữ)

- SV nộp Báo cáo TTTN tại Khoa vào ngày 20/9/17

- SV bảo vệ Báo cáo TTTN: Xem thông báo tại khoa khi nộp Báo cáo.

Chú ý: Sinh viên phải hoàn thành tất cả các khoản đóng góp với nhà trường trước khi Báo cáo TTTN

Khoa + Sinh viên

 

 

KHOA MÔI TRƯỜNG

Truy cập: 2408 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.